Skip to content

Canllawiau a Ffurflenni

Canllawiau a Ffurflenni

Mae gwybodaeth am y mathau o anghydfodau rydym yn delio â nhw a sut i wneud cais i Dribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru ar gael yn ein llawlyfrau canllaw.

Gallwch lawrlwytho llawlyfrau canllaw a ffurflenni cais o'r wefan hon neu os hoffech i ni anfon copi atoch, cysylltwch â ni. Bydd angen dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau i Dribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru.

Pwyllgorau Asesu Rhenti

 • rhent - rhenti teg
 • rhenti'r farchnad - o dan denantiaethau sicr a thenantiaethau byrddaliol sicr.

Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau

 • anghydfodau ynghylch lesddaliadau
 • lesddaliadau, taliadau gwasanaeth
 • rhyddfreinio lesddaliadau ac ymestyn lesoedd tai a fflatiau
 • ceisiadau i gydnabod cymdeithasau tenantiaid.

Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl

 • gorchmynion rheoli anheddau gwag
 • gorchmynion rheoli dros dro a therfynol
 • trwyddedu tai amlfeddiannaeth a threfniadau trwyddedu dethol ar gyfer eiddo preswyl arall
 • system mesur iechyd a diogelwch ar gyfer tai
 • cartrefi symudol, gan gynnwys safleoedd sipsiwn a theithwyr.

 

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.
Mae ein Cofrestr o gyhoeddiadau yn rhestri'r holl gyhoeddiadau sydd gennym.
Mae ein Rhestr o Dermau yn rhoi esboniad o eiriau allweddol
Mae ffi am wneud rhai ceisiadau, ond nid pob un. Mae'n bwysig eich bod yn darllen y gwybodaeth am Geisiadau Ffioedd.